Environmental Solutions Poland Sp. z o.o. , w ramach podejmowanej działalności kieruje się zasadami zrównoważonego rozwoju. Jesteśmy przekonani, że zrównoważony rozwój gospodarczy nie może występować bez postępu społecznego i poszanowania stanu środowiska naturalnego. Długoterminowe powodzenie naszych działań może być zagwarantowane wyłącznie z uwzględnieniem ekonomicznych, społecznych i środowiskowych wyzwań. Wspieramy koncepcję zrównoważonego rozwoju i wdrażamy ją w każdym aspekcie planowania i podejmowania działalności, która zakłada uwzględnianie aspektów społecznych oraz wdrażanie i stosowanie nowoczesnych technologii produkcji, minimalizujących negatywne oddziaływanie na środowisko. Nasze przekonania, połączone ze szczerym zaangażowaniem są zbieżne ze wszystkimi odpowiednimi przepisami i regulacjami w zakresie ochrony środowiska, które wchodzącą w skład naszej środowiskowej etyki. Wskazujemy zrównoważony rozwój wśród naszych wartości, dlatego też oczekujemy od dostawców oraz partnerów zgodności z naszymi politykami i zasadami w tym zakresie.

Pracownicy
Jesteśmy zorientowani na tworzenie i rozwój zróżnicowanego środowiska pracy. Przestrzegamy etyki praktyk biznesowych we wszystkich naszych działaniach. Respektujemy i wspieramy prawa człowieka i prawa pracownicze oraz kreujemy bezpieczne stanowiska pracy przy poszanowaniu równości szans w dostępie do zatrudnienia. Jesteśmy zorientowani na zapewnienie równości szans i równego traktowania wszystkich bez względu na wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, płeć, orientację seksualną lub pochodzenie narodowe. Oczekujemy, że wszyscy nasi pracownicy działają w pełni zgodnie z tymi zasadami. Poprzez zapewnianie równego dostępu oraz sprawiedliwego traktowania względem wszystkich współpracowników, na podstawie zasług (wartości), ulepszamy nasze osiągnięcia jednocześnie zwiększając rozwój jednostek oraz społeczności z obszarów, na których nasza działalność jest zlokalizowana.

Dostawcy / Kooperanci
Jesteśmy zorientowani na kierowanie i zarządzanie biznesem w zrównoważony sposób. Uwzględnianie środowiskowych i społecznych obowiązków jest konieczne dla zrównoważonego biznesu i korzystne dla naszych interesariuszy. Prowadzimy przejrzystą komunikację i włączamy interesariuszy w dialog. Jesteśmy otwarci na nowe pomysły, które mogłyby przyczynić się do usprawnienia naszej zrównoważonej oferty w sposób przyjazny dla środowiska. Zapraszamy wynalazców i przedsiębiorców szukających wsparcia w osiąganiu zrównoważonych ścieżek. Oczekujemy od naszym dostawców / kooperantów uwzględniania aspektów zrównoważonego rozwoju. Dużą wagę przywiązujemy do rozwijających się systemów i usług mających niską emisję i wysoką wydajność. Bierzemy pod uwagę wysiłki podejmowane w celu osiągnięcia zrównoważonego rozwoju w zakresie surowców, procesów, produktów, odpadów, emisji, przy zastosowaniu najnowszych osiągnięć techniki.